Каталог
Код на продукта: 1042 PACHICO AHD
Наличност: няма
70,00 лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Биоцидът е с бактерицидно вкл. туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/HIV, Herpes simplex тип 1 и 2, Rota virus), фунгоцидно действие, като областите на приложение са:

 • хигиена и дезинфекция на ръце
 • хирургична дезинфекция на ръце
 • дезинфекция на кожа преди медицински манипулации

ДОЗИРОВКА И ЕКСПОЗИЦИЯ

Хигиенна дезинфекция на ръце

 • бактерицидно и фунгицидно действие – 3мл. – 30сек.
 • туберкулоцидно действие – 2х3мл. – 60 сек.

Хирургична дезинфекция на ръце

 • бактерицидно,вкл.туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие – 2х3мл. – 2х2,5мин.
 • тип 1 и 2, Herpes simplexRota virus – обливане до изсъхване – 1,5мин.
 • профилактика на HBV/HIV – 3х3мл – 3х1мин
 • при риск от HBV/HIV – 3х3мл – 5мин(2+2+1)

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Втриване в кожата на ръцете от биоцида, който е готов за употреба. Дезинфекция на кожа преди медицински манипулации – чрез обтриване на кожата с тампон, обилно напоен с биоцида до изсъхване при експозиционно време 1 минута (бактериоцидно и фунгоцидно действие)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

Н225 Силно запалими течности и пари
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
Н336 Може да предизвика сънливост и световъртеж

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 • P210 Да се пази от топлина/искри/, открит пламък, нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено
 • P260 Не вдишвайте изпарения/аерозоли
 • Р280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила ,предпазна маска
 • Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
 • Р403+Р235 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен
 • Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място. Прочетете внимателно листовката преди употреба.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Напишете отзив

Вашето име:


Вашият отзив: Забележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!

Рейтинг: Лош           Добър

Въведете в полето кода от картинката по-долу: